B2asc

Brownfieldconvenant

B2ASCImagesliders

Brownfieldconvenant

Het herbenutten van verwaarloosde, verontreinigde en/of onderbenutte sites vermijdt het aansnijden van open ruimte en biedt de kans om verwaarloosde omgevingen te herwaarderen en kwaliteitsvol herin te richten.

Op dergelijke brownfields is vaak sprake van een complexe problematiek die de herontwikkeling belemmert. Met het instrument ‘Brownfieldconvenanten’ biedt de Vlaamse Regering verschillende voordelen op administratief-juridisch en financieel vlak die deze drempels kunnen wegwerken.

De herontwikkeling van deze brownfields brengt extra jobs met zich mee, zorgt ervoor dat een voorheen verwaarloosde buurt terug nieuw leven wordt ingeblazen, verhoogt de sociale cohesie en zorgt voor extra lokale inkomsten.

Brownfieldconvenant

Brownfieldconvenant

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN

U bent eigenaar van een oude industriële site en wenst deze opnieuw te ontwikkelen, maar weet niet bij wie u terecht kan of welke stappen u moet ondernemen. B²ASC ...

  • screent uw project op de subsidiemogelijkheden.
  • begeleidt u bij de opmaak van uw masterplan voor de volledige site.
  • begeleidt u bij de opmaak van het aanvraagdossier.
  • treedt op als contactpersoon naar de overheid die het convenant stuurt.

 

UW VOORDELEN

Bij het afsluiten van een brownfieldconvenant kan u genieten van volgende voordelen:

  • opschorting van registratierechten
  • vrijstelling financiële zekerheid OVAM bij aankoop van een risicogrond
  • opschorting planbatenheffing
  • opschorting en eventuele vrijstelling van leegstandsheffing

 

INTERESSANTE LINKS

Agentschap Innoveren & Ondernemen - Brownfieldconvenant