B2asc

Controlebezoek

B2ASCImagesliders

Controlebezoek

Indien een project de afbraak of renovatie betreft van een gebouw met een bouwvolume van meer dan 1000 m³ dient bij de aanwezigheid van asbest een controlebezoek te gebeuren. 

De bouwheer en/of de aannemer kunnen vrij kiezen welke deskundige ze hiervoor aanstellen. Hiervoor kunnen jullie altijd een deskundige van B²ASC aanstellen voor jullie project. 

Vanaf juli 2022 wordt sloopopvolging verplicht en dient er telkens een controlebezoek te gebeuren.

Controlebezoek

Controlebezoek

Doel

Het controlebezoek en de opmaak van het controleverslag door een deskundige van B²ASC zijn vereist indien de aanwezigheid van gevaarlijke afvalstoffen werd vastgesteld.

Het controlebezoek wordt uitgevoerd tijdens of na de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen en heeft tot doel na te gaan of:

  • de sloop selectief gebeurt
  • de verwijdering en afvoer van de gevaarlijke afvalstoffen correct gebeuren
  • de registraties met betrekking tot de afvoer van de gevaarlijke afvalstoffen correct gebeuren

 

De uitvoerder van de sloop- en afbraakwerken meldt aan de deskundige van B²ASC wanneer de gevaarlijke afvalstoffen worden/zijn verwijderd. De deskundige voert daarop minstens één controlebezoek uit met behulp van een checklist.

Deze checklist wordt aan de sloopbeheersorganisatie bezorgd ter registratie.

Voor grotere werken kan al een tussentijdse verwerkingstoelating worden aangevraagd. Pas nadat alle gevaarlijke afvalstoffen zijn verwijderd en alle afvaldocumenten beschikbaar zijn, stelt de deskundige van B²ASC een controleverslag op. Pas van zodra ook het controleverslag volledig is verklaard door de sloopbeheersorganisatie, kan de uitvoerder van de werken een sloopattest aanvragen.

 

Organisatie van het controlebezoek

De deskundige van B²ASC voert tijdens zijn controlebezoek een administratieve controle en een veldonderzoek (rondgang) uit. 

  • Administratieve controle

De deskundige kijkt in eerste instantie na of alle administratieve gegevens correct zijn ingevuld. 

  • Veldonderzoek

Tijdens de rondgang op de werf, vergewist de deskundige zich van de correcte verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen en asbesthoudende materialen. Hij voert een visuele controle uit en neemt foto’s ter staving van zijn vaststellingen. Indien er nog (resten van) gevaarlijke afvalstoffen aanwezig zijn, worden de hoeveelheden genoteerd en de locatie(s) op plan aangeduid.

  • Checklist controlebezoek - verwerkingstoelating

De checklist wordt door de deskundige van B²ASC opgemaakt en opgeladen in het portaal waar aansluitend na revisie door Tracimat een advies zal worden verleend omtrent de verwerkingstoelating.

 

Finale controleverslag - Sloopattest

De deskundige van B²ASC verzamelt alle informatie van de aannemer(s) en maakt het finale controleverslag op.

Zo bevat het controleverslag de tabel met de massabalans voor wat betreft de afgevoerde gevaarlijke afvalstoffen, de argumentatie ter verklaring van eventuele afwijkingen, de transportdocumenten en de stort- en verwerkingsbewijzen.

Het controleverslag wordt door B²ASC opgeladen in het portaal.

Nadat Tracimat het controleverslag volledig heeft verklaard, kan de aannemer het SLOOPATTEST aanvragen.

 

Nuttige links

Sloopbeheerorganisatie Tracimat