B2asc

Afbraakwerken

B2ASCImagesliders

Sloopsubsidies

In het kader van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten bestaat de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor het slopen van gebouwen. Op 18 juni 2021 is er een wijzigingsdecreet gepubliceerd met enkele aanpassingen omtrent het verkrijgen van subsidies, deze wijziging is in werking getreden op 1 oktober 2021.

Binnen dit decreet kunnen private projectontwikkelaars genieten van 30 % subsidies voor alles wat te maken heeft met afbraakwerken van deze bedrijfsruimten (asbestverwijdering, afbraak bovengrondse en ondergrondse constructies, beschermingswerken en nivelleringswerken). Het decreet heeft als doel om ontwikkelaars te stimuleren bepaalde verwaarloosde bedrijfsruimten toch te kopen om te herontwikkelen en zo geen extra open ruimte aan te snijden. In bepaalde gevallen kan er een subsidie van 60% verkregen worden indien de aanvrager aantoont dat het saneringsvoorstel en herbestemming substantieel bijdragen aan een of meerdere doelstellingen zoals: verhoging ruimtelijk rendement, ontharding en ontgroening, transitie naar hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit, de versterking en verweving van activiteiten, of van gedeeld of meervoudig ruimtegebruik.

Subsidies afbraakwerken

Subsidies afbraakwerken

VOORWAARDEN

 • De bedrijfsruimte moet minimaal 5 are groot zijn.
 • De eigenaar mag maximaal 2 jaar eigenaar zijn van de gebouwen.
 • De bedrijfsruimte moet 2 opeenvolgende jaren opgenomen zijn op de lijst van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsgebouwen.
 • Er dient een omgevingsvergunning te zijn voor de afbraak van de gebouwen
 • De herbestemming dient aangetoond te worden dmv een stedenbouwkundig attest of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
 • Het bedrag van de werkelijk gedragen saneringskosten moet minimum 24.750 € (excl. BTW) bedragen.

 

​WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN

 

We maken uw subsidiedossier van A tot Z:

 • opmaak van een administratief lastenboek
 • opmaak van een technisch lastenboek
 • opmaak van een sloopopvolgingsplan (inclusief destructieve asbestinventaris)
 • opmaak van aangepaste plannen
 • opmaak van een meetstaat
 • we verdelen uw dossier al dan niet in loten en zorgen voor de aanbesteding
 • controle van offertes en advies bij contractvorming
 • opmaak gunningsdossier en indienen bij de bevoegde instanties
 • indien gewenst nemen we de coördinatie van de sloopwerken ook op ons